Τῷ Σωτῆρι Θεῷ - Βυζαντινός Χορός "Τρόπος" - (VIDEO)


Τῷ Σωτῆρι Θεῷ .Εκλογή εκ των καταβασιών της Αναλήψεως . Κωνσταντίνος Μαφίδης
Από τη συναυλία του Βυζαντινού Χορού "Τρόπος"
Πολίτες Μελουργοί στο μέγαρο μουσικής 18 Μαϊου 2009.

«Τῷ Σωτῆρι Θεῷ, τῷ ἐν θαλάσσῃ λαόν, ποσὶν ἀβρόχοις ὁδηγήσαντι, καὶ Φαραὼ πανστρατιᾷ καταποντίσαντι, αὐτῷ μόνῳ ᾄσωμεν· ὅτι δεδόξασται»
«Ὀρθρίζοντες βοῶμέν σοι Κύριε· Σῶσον ἡμᾶς· σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτός σου ἄλλον οὐκ οἴδαμεν».
«Σὲ τὴν ὑπὲρ νοῦν, καὶ λόγον Μητέρα Θεοῦ, τὴν ἐν χρόνῳ τὸν ἄχρονον ἀφράστως κυήσασαν, οἱ πιστοὶ ὁμοφρόνως μεγαλύνομεν».

Δείτε Επίσης...

by click4money