Ήρωες του 1821 Ε΄ ΜΕΡΟΣ – για να μην ξεχνάμε….

«…Αχ, δια τους οικτιρμούς του Θεού, ο οποίος είναι όλος αγάπη, δια το όνομα της Πατρίδος, η οποία είναι όλη αρετή, ας καθαρίσωμεν την ψυχήν μας, και εις αυτήν την ώραν του κινδύνου, από τον ρύπον της διχονοίας, ας θάψωμεν εις τον τάφον της λησμονησίας τα άγρια και ανόητα πάθη μας, ας πλύνωμεν τας μεμολυσμένας καρδίας εις το ιερόν λουτρόν της αγάπης, ο πατριωτισμός ας λαμπρύνη, εις το εξής τον θολωμένον νουν μας, η ειλικρίνεια ας βασιλεύση εις την καρδίαν μας, η αγάπη κα η σύμπνοια ας προπορεύωνται, ως νεφέλη πυρός, όλων των βουλών μας και όλων των έργων μας». 

(Σπ. Τρικούπης) 


«Είναι καιρός…να κρημνίσωμεν από τα νέφη τήν Ημισέληνον δια να υψώσωμεν το σημείον, δί’ ου πάντοτε νικώμεν, λέγω τόν Σταυρόν και ούτω να εκδικήσωμεν τήν πατρίδα και τήν ορθόδοξον ημών πίστιναπο τήν ασεβή των ασεβών καταφρόνησιν»; 
(Αλ. Υψηλάντης) 

«…Η ημέρα εκείνη, την οποίαν επιθυμούσαν οι πατέρες μας να την ιδούν, έφθασε και ο Νυμφίος έρχεται…Έφθασεν ο καιρός δια να λάμψη πάλιν ο Σταυρός και να λάβη πάλιν η Ελλάς, η δυστυχής Πατρίς μας, την ελευθερίαν της…». 
«Ο, τι και αν εκάμαμεν, είτε εγώ, είτε οι συνάδελφοί μου, είτε ως εταίροι, είτε ως αγωνισταί, ήτο έμπνευσις και έργον της Θείας Προνοίας, και ουδέν ηθέλομεν πράξει άνευ της εμπνεύσεως ταύτης». 

(Άνθιμος Γαζής) 


«ΧΩΡΙΣ αρετή και θρησκεία δεν σχηματίζεται κοινωνία, ούτε βασίλειον». 
(Στρατηγός Μακρυγιάννης) 

«Ο Θεός είναι μετά της Ελλάδος και υπέρ της Ελλάδος και αύτη σωθήσεται. Επί ταύτης της πεποιθήσεως αντλώ πάσας μου τας δυνάμεις και πάντας τους πόρους».
(Ι. Καποδίστριας) 

«Η Ιστορία και το μέλλον της Ελλάδος στηρίζονται πάνω σε τρεις λέξεις: Θρησκεία, Ελευθερία, Πατρίς». 


(Παλαιών Πατρών Γερμανός) 

Δείτε Επίσης...

by click4money