Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Αυτήν την δόξαν θα απολαύσωμεν και ημείς»

«Δόξασέ με, Πάτερ, με την δόξαν εκείνην που είχα πριν ακόμη ο κόσμος έλθη εις την ύπαρξιν». Και που είναι εκείνη η δόξα; Έστω λοιπόν ότι πλησίον των ανθρώπων πολύ εύλογα ήτο χωρίς δόξαν εξ αιτίας της ενδυμασίας Του, πως ζητεί να δοξασθή πλησίον του Θεού; Τι λοιπόν εννοεί εδώ; Εδώ ο λόγος γίνεται περί του έργου της θείας οικονομίας· διότι ακόμη δεν είχε δοξασθή η ανθρωπίνη φύσις του ούτε είχεν απολαύσει αφθαρσίας, ούτε είχε λάβει μέρος εις τον βασιλικόν θρόνον. Δια τούτο δεν είπεν, «Επί της γης», αλλά «πλησίον σου».


Αυτήν την δόξαν θα απολαύσωμεν και ημείς κατά το ιδικόν μας μέτρον, εάν είμεθα προσεκτικοί.

Δείτε Επίσης...

by click4money