Επιστολή του Τιβέριου προς τον Πιλάτον μετά την σταύρωση του θεανθρώπου!!!!!

''Επειδή άδικον εψήφισας θάνατον κατά του Ιησού, συμφωνήσας μετά των φθονερών και κακίστων Ιουδαίων, λαβών παρ' αυτών δώρα υπέρ του τοιούτου θανάτου, δια ταύτα καγώ ούτω κατά σου διατάσσω όταν έλθης προς με δέσμιος του δούναι απολογίαν περί της ψυχής ην αναιτίως παρέδωκες εις θάνατον. ''Αλλ' ω της ανοησίας και πωρώσεως, ότι τοιαύτα φοβερά σημεία και θαύματα παρ' αυτού γενόμενα θεωρήσαντες, ετολμήσατε τοιούτον άνθρωπον α θ ω ο ν παραδούναι εις θάνατον. Τις δε σοι πεπωρωμένε και βέβηλε και πάσης φιλανθρωπίας ανάξιε, δέδωκε τοιαύτην τόλμην και εξουσίαν εις τοιούτο μέγα μισόθεον κίνημα, ίνα συμφωνήσης μετά του πονηρού Συνεδρίου και διεφθαρμένου λαού και δώσης αυτοίς εξουσίαν του τοιούτου θανάτου;

Δία γαρ κρίσιν επενεγκείν με δει ταχέως, διότι ούτε καν έγραψας πρώτον εις εμέ, περί της υποθέσεως ταύτης, δια να λάβης και τον εμόν θέλημα, άλλ' ότε ετέλεσας όσα και ηθέλησαν, τότε μοι έγραψες τα κακώς τελεσθέντα, αλλ' ιδού γράφεις μοι και την ανοησίαν σου αυτοθελήτως, λέγων μοι ότι από τους θεούς ους ημείς λατρεύομεν, μείζονα τούτων έργα και θαύματα παρ' Αυτού τελεούμενα είδες. ''Ω του φθόνου και της κακίας σας. Ει και ως Θεόν τούτον εδέξασθε, καν ως ιατρόν ουκ είχατε Αυτόν; Εγώ γαρ έξ' ακοής μόνον Τούτον μαθών και τοιαύτα φοβερά και εξαίσια σημεία και θαύματα παρ' Αυτού γενόμενα ακούσας, κέκρικα τω νο ἴ  μου μη είναι Αυτόν άνθρωπον μόνον, αλλά και Θεόν. Το γαρ αναστήσαι νεκρούς και οφθαλμούς τυφλών ανοίξαι και δαίμονας εξ ανθρώπων διώξαι και παραλύτους ανορθώσαι, ταύτα Θεός μόνον δύναται ποιήσαι και ουδείς άνθρωπος. Τις γαρ άνθρωπος ήκουσε ποτέ τετραήμερον εγείραι και οφθαλμόν τυφλού γεγενημένου ανοίξαι; Ταύτα γαρ ου μόνον εκ της επιστολής σου έμαθον, αλλά πολλώ μάλλον και εκ μιας γυναικός, ήτις προ τινών ημερών ενταύθα ελθούσα έιπε μοι ταύτα πάντα μετ' ακριβείας, κατήγετο δε αύτη εκ των ορίων Μάγδαλα, Μαρία καλουμένη μαθήτρια και αυτή λέγουσα είναι του Ιησού, η οποία μεμαρτύρηκε διηγησάμενη ενώπιόν του πλήθους τα ύπ' Αυτού γεγονότα και τα περί σου και άλλα πολλά και ότι εξέβαλε και εξ αυτής επτά δαιμόνια τω λόγω μόνω. Δια ταύτα λοιπόν ου δύναμαι παραβλέψαι τοιαύτην αδικίαν.
Ο συγραφέας της επιστολής όταν ζούσε ήταν ο πολιτικός και θρησκευτικός άρχων όλου σχεδόν του τότε Ρωμα ἰ κοῦ κράτους ο ΤΙΒΕΡΙΟΣ που βρισκόταν στο θρόνο από το 14 μ.Χ. έως το 36 μ.Χ., ο άνθρωπος που έμεινε στο θρόνο περισσότερο από κάθε άλλο αυτοκράτορα τους δύο πρώτους αιώνες, μετά την έλευση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Η επιστολή του αυτή απευθύνεται προς τον Πόντιο Πιλάτο, και με αυτήν ο Τιβέριος του αναγγέλει τι αποφάσισε γι' αυτόν μετά την άδικη σταύρωση του Θεανθρώπου.
Το ντοκουμέντο αυτό βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη << Τζεζαρίνι >> της Ρώμης και το πρωτότυπο αυτής είναι γραμμένο στην Λατινική γλώσσα.

Πηγή : Απόσπασμα από το βιβλίο Αβραάμ Μοναχού Αγιορείτου   ... ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ....

Δείτε Επίσης...

by click4money